АКЦИОНЕРИ

Основен акционер с дял от над 99% участие в структурата на основния капитал на КРЗ Порт Бургас АД е Индустриален Холдинг България АД.

ИХ България АД е публично дружество, което управлява дъщерни дружества с дейности в различни сфери от областта на водния транспорт – корабостроене, кораборемонт, пристанищна дейност, морски и речен транспорт, сертификационни услуги и надзор по строеж и ремонт на морски и речни кораби, инспекции на кораби и товари.

ИХБ, чрез дъщерно дружество от инвестиционния си портфейл притежава 100 % от капитала на Български корабен регистър ЕАД.

Други области на индустрията, в които ИХ България АД управлява дъщерни дружества са машиностроене и не на последно място финансиране, търговско представителство и посредничество и др.

ИХБ е едно от първите публични дружества и е едно от първите дружества, чиито акции са регистрирани за търговия на официален пазар на БФБ – София в новата история на капиталовия пазар в България. Акциите се търгуват от август 1998 г. и са една от най-ликвидните позиции.

Контакт с нас

КРЗ ПОРТ БУРГАС АД

ул.”Индустриална” № 3, Бургас 8000, България

  • Централа : + 359 56 84 90 06
Scroll to Top